Privacy

Website Disclaimer en Privacy

Deze website is eigendom van Peter Bellens, gedeputeerde voor CD&V bij de provincie Antwerpen.

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Provinciehuis Koningin Elisabethlei 22, 2018 in Antwerpen.
Telefoon: + 32 3 240 52 40
E-mail: peter.bellens@provincieantwerpen.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Peter Bellens of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Peter Bellens levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal hij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Peter Bellens kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Peter Bellens geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Peter Bellens kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Peter Bellens verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacyverklaring

Laatste wijziging op 4 juni 2018.

Dit is een privacyverklaring van Peter Bellens als gedeputeerde voor CD&V bij de provincie Antwerpen, met maatschappelijke zetel: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Peter Bellens treedt in functie van zijn mandaat als gedeputeerde bij de provincie Antwerpen op als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die verwerkt worden om onderstaande kerntaken te realiseren.

Kerntaken:
1. Politieke besluitvorming en beleid
2. Valorisering en ondersteuning van vrijwilligers
3. Rekrutering en selectie van politiek personeel
4. Interne en externe communicatie
5. Netwerking

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden door Peter Bellens. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

Peter Bellens hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. In deze privacyverklaring wil hij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens hij verwerkt en hoe hij omgaat met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Wat betreft mailing is deze verklaring onderworpen aan Boek XII van het Wetboek van het economisch recht.

Binnen het kabinet van Peter Bellens wordt geen “functionaris voor gegevensbescherming” (of “DPO”) aangeduid, maar bij vragen, klachten en opmerkingen kan je contact opnemen met kabinetsmedewerker Caroline Haverans via caroline.haverans@provincieantwerpen.be.

Peter Bellens doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Peter Bellens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat hij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als hij deze nodig heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteert.

Peter Bellens verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens met deze verwerkingsdoeleinden:

 • communicatie: om je aan de hand van nieuwsbrieven op de hoogte te houden van nieuws, actualiteiten en activiteiten binnen de functie van zijn politiek mandaat (actieve toestemming);
 • netwerking: om je uitnodigingen te versturen voor activiteiten en bijeenkomsten, info- en vormingsmomenten en belangrijke actualiteiten op lokaal, provinciaal en nationaal niveau, gelieerd aan zijn politiek mandaat (gerechtvaardigd belang);
 • behandelen van opmerkingen en aanvragen via het contactformulier.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Peter Bellens jou de volgende persoonsgegevens vragen, deze opslaan en verwerken.

 • persoonlijke identiteitsgegevens: voornaam, naam, adres, regio waarin je woont (Kempen, Mechelen, Antwerpen)
 • communicatiegegevens: telefoonnummer, e-mailadres(sen)

Peter Bellens gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor hij de gegevens heeft verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan Peter Bellens geeft, worden niet doorgegeven aan derden. Wanneer hij een beroep doet op dienstverlening van anderen waarbij persoonsgegevens verwerkt worden zoals een communicatiebureau, software om nieuwsbrieven te versturen, sluit hij met elke derde die persoonsgegevens verwerkt waarvoor hij verantwoordelijk is een verwerkersovereenkomst af.

Aan de hand van deze overeenkomst maakt hij met hen de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal hij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht is.

Een voorbeeld hiervan is wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Peter Bellens opvraagt. In een dergelijk geval dient hij medewerking te verlenen en is hij dan ook verplicht de gevraagde gegevens door te geven. Tevens kan hij persoonsgegevens delen met derden indien je hem hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Peter Bellens verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Peter Bellens verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Peter Bellens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Peter Bellens heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft hij onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Peter Bellens van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan;
 • Peter Bellens hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al zijn systemen;
 • Peter Bellens pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Peter Bellens test en evalueert regelmatig zijn maatregelen;
 • De medewerkers van Peter Bellens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke Peter Bellens van jou ontvangen heeft. Bovenaan deze privacyverklaring vind je informatie over hoe je contact kan opnemen met Peter Bellens. Om je identiteit te controleren vraagt hij jou om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. Peter Bellens raadt je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan je verzet aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Peter Bellens of door één van zijn verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door Peter Bellens te laten overdragen aan jezelf, of in opdracht van jezelf rechtstreeks aan een andere partij. Peter Bellens kan je vragen om je te legitimeren voordat hij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vraagt Peter Bellens je om hierover rechtstreeks contact met hem op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Peter Bellens kan zijn privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aangekondigd worden op deze website. De laatste wijziging gebeurde op 4 juni 2018.

Oudere versies van deze privacyverklaring slaat Peter Bellens op in zijn archief. Stuur een e-mail naar caroline.haverans@provincieantwerpen.be als je die wil raadplegen.

Het gebruik van "cookies"

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd.  Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren over hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.