Samenwerken met Noord-Brabant

29-10-2018

De voorbije maanden heb ik samen met collega Henri Swinkels van de Nederlandse buurprovincie Noord-Brabant en enkele van onze provinciale adviseurs en experten een intentieverklaring voorbereid die moet leiden tot een hechte samenwerking tussen beide provincies op het vlak van zorginnovatie.

Beide provincie worden geconfronteerd met een soortgelijke demografische uitdaging : een snel vergrijzende bevolking. Ik wil dat graag illustreren met een aantal cijfers uit de provincie Antwerpen (gebaseerd op gegevens uit het Rijksregister en Provincies in cijfers). Globaal genomen is vandaag een goede 19% van onze inwoners ouder dan 65 jaar (bijna 1 op 5). Verwacht wordt dat dit in 2035 meer dan 24% zal zijn (bijna 1 op 4).

Die vergrijzing zal sterker voelbaar zijn op het platteland dan in de stad :

+ arr. Turnhout : 27 % van de inwoners is 65+ in 2035

+ stad Antwerpen : 18 % van de inwoners is 65+ in 2035

De veroudering zet zich op het platteland ook sneller door dan in de stad :

+ arr. Turnhout : + 7,5 %

+ arr. Mechelen : + 5,5 %

+ arr. Antwerpen : + 4 %

+ arr. Antwerpen zónder stad : + 6,5 %

+ enkel stad Antwerpen : + 1,5 %

Zulke cijfers plaatsen ons voor een aantal belangrijke uitdagingen : Hoe kunnen we voor iedereen kwaliteitsvolle, betaalbare en goed bereikbare zorg organiseren ? Hoe kunnen we voldoende mensen aan het werk krijgen in de zorgsector ? Hoe maken we mogelijk dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen zonder dat ze naar een zorginstelling hoeven ?

Daar willen wij de komende jaren samen met onze Noord-Brabantse buren aan werken. Het zijn trouwens niet alleen uitdagingen. Er liggen voor beide provincies ook heel wat kansen in vervat, die kunnen leiden tot een verdere economische ontwikkeling van onze regio en tot meer tewerkstelling. Wij werken vandaag al samen op het vlak van zorginnovatie, o.a. via Europese projecten binnen Interreg Vlaanderen-Nederland. Bijvoorbeeld het zeer succesvolle Cross Care–project waarin zorginstellingen, zorgorganisaties, kennis- en onderzoeksinstellingen én grote en kleine ondernemingen samen en grensoverschrijdend nieuwe producten en diensten ontwikkelen, uittesten en op de markt brengen. Met onze handtekening engageren wij ons er vandaag toe om dat in de toekomst nog intensiever te gaan doen. De provincie Antwerpen en Noord-Brabant gaan dus samen voluit voor zorginnovatie.

Wat houdt dat onder andere in ? 

+ Dat we onze stakeholders (zorgbedrijven, zorgorganisaties, ondernemers, kennisinstellingen, enzovoort) nog meer zullen stimuleren én ondersteunen om samen nieuwe diensten en producten te ontwikkelen voor de brede zorgsector (die zowel de zorgbehoevenden als zorgverstrekkers ten goede moeten komen !)

+ We zullen daarvoor onze eigen expertise bundelen, onze eigen netwerken vaker laten samenwerken en we zullen ook samen op zoek gaan naar Europese projecten om die processen mogelijk te maken, en waar nodig zelf mee investeren via een gezamenlijke cofinanciering. Ik hoop dat we op die manier meer KMO’s kunnen overhalen om te investeren in de zorgsector.

+ We gaan hen ook helpen om die innovaties in de twee provincies op een professionele manier uit te testen én ook meteen op een geslaagde manier op de markt te brengen. Die laatste fase is heel moeilijk. Eén van de voorwaarden voor een succesvolle vermarkting in een voldoende grote afzet- of gebruikersmarkt in de beginfase. Samen kunnen wij die grote schaal aanbieden. 

+ Samen kunnen wij ook meer kanalen inzetten om die innovaties bij de eindgebruikers te promoten. Ik heb daarvoor vanmiddag al hele goede ideeën gehoord, zoals een uitleensysteem voor innovatieve producten, trainingen over het gebruik ervan, enzovoort

De provincie Antwerpen beschikt over heel wat troeven om deze ambities waar te maken. Ik denk aan netwerkorganisaties als het Health & Care Network Kempen, de proeftuinen (of living labs) van Licalab, de testlabs in Wilrijk, Turnhout en Lille, het vernieuwde Gouverneur Kinsbergen Centrum, enzovoort. De provincie Noord-Brabant moet daarvoor zeker niet onderdoen. Aan beide kanten van de grens hebben we dus alles in huis om hier een succesverhaal van te maken. Ik kijk dan ook met veel belangstelling uit naar deze nieuwe intensieve samenwerking, en nog meer naar de resultaten ervan. We gaan er geen gras over laten groeien : de eerste acties moeten in de loop van volgend jaar op het terrein al zichtbaar zijn.

Ik dank mijn Nederlandse collega Henri Swinkels van harte voor het Noord-Brabantse engagement. Het belang van een goede buur wordt hiermee nogmaals geïllustreerd.     

 

Social Media: